Fumiko Shinkai “Love”

Artists-Book_Fumiko-Shinkai_Japan_2011-1